WSZECHWIEDZA - Omniscience

WPROWADZENIE

Każdy dostatecznie dojrzały, wrażliwy i inteligentny człowiek zadaje sobie pytania egzystencjalne: Kim jestem? Po co żyję? Czy moje życie ma sens? Czy sensowne i celowe jest istnienie ludzkości? Czy nasze istnienie jest wynikiem tylko ślepego przypadku? Czy nasze życie ma jakieś znaczenie? itp.

W tej kwestii ludzie żywią najróżniejsze przekonania oparte na rozmaitych podstawach. We współczesnym świecie zróżnicowanie przekonań jest większe niż kiedykolwiek. Jedne przekonania mają swe źródło w osobistym doświadczeniu życiowym, inne zostały nabyte w procesie kształcenia, a jeszcze inne były wpojone przez propagandę mass mediów. Jest oczywiste, że niektóre z tych przekonań są fałszywe, ponieważ są niezgodne z innymi poglądmi czy faktami, lub też dlatego, że są wewnętrznie sprzeczne.

Próby odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne przez odwoływanie się do racjonalnych argumentów są często uważane przez zwykłych ludzi za bezużyteczną sofistykę. Jednak udzielenie odpowiedzi na te pytania jest bardzo ważne, ponieważ częstokroć w zasadniczy sposób kształtują one postawy życiowe ludzi, a te z kolei determinują stosunki międzyludzkie i w konsekwencji życie społeczeństwa. Wiemy, że najgłębsze podziały społeczne dotyczą właśnie koncepcji człowieka - odpowiedzi na pytanie: Kim jest człowiek? Fakty historyczne, a także współczesne dobitnie świadczą o tym, że błędne koncepcje człowieka doprowadzały wielokrotnie do zbrodni ludobójstwa.

Celem tej książeczki jest właśnie danie wyczerpującej odpowiedzi na zasadnicze pytania egzystencjalne, a w szczególności na pytanie: Kim jest człowiek i czy jego życie ma sens? Odpowiedzi tej udzielono w ramach zaproponowanej prostej koncepcji dotyczącej ogólnej struktury rzeczywistości, wynikającej z warunku niezbędnego, aby życie każdego człowieka miało prawdziwy, a nie pozorny sens.

Z tego powodu książeczka ta z pewnością zainteresuje czytelnika o wykształceniu ogólnym, którego niepokoją fundamentalne pytania światopoglądowe. Znajdzie w niej bowiem materiał do własnych przemyśleń nawet wtedy, gdy nie zaakceptuje proponowanej ogólnej koncepcji rzeczywistości i związanego z nią światopoglądu. Została ona napisana jako pozycja popularnonaukowa. Jej zasadniczy tekst nie wymaga od czytelnika żadnego specjalnego przygotowania. Nie można, niestety, powiedzieć tego o dwóch Dodatkach będących uzupełnieniem głównego tekstu. Zawierają one ważną argumentację dotyczącą prawdziwości proponowanej koncepcji rzeczywistości i wykorzystującą matematykę na poziomie dostępnym już dla absolwentów liceów o profilu matematyczno-fizycznym. Jednak czytelnik nie posiadający dostatecznego przygotowania matematycznego może, bez narażania się na niezrozumienie zasadniczej treści książeczki, zrezygnować z wywodów matematycznych zawartych w Dodatkach i poprzestać na przeczytaniu wynikających z nich wniosków zamieszczonych w tekście głównym.

Rozdział l zawiera krótki opis znaczenia życia pojedynczego człowieka i całej ludzkości z punktu widzenia nauk przyrodniczych. W rozdziale 2 zwięźle opisano warunki konieczne, których spełnienie pozwala mieć nadzieję na sensowność życia każdego człowieka. Rozdział 3 poświęcono prezentacji koncepcji rzeczywistości wyjaśniającej sens i perspektywy ludzkiego życia. Koncepcja ta wskazuje na źródło istnienia i racjonalności wszechświata. Opiera się ona na założeniu, że istnieje wszechwiedza, czyli wiedza, od której większa wiedza jest nie do pomyślenia. W rozdziale 4 natomiast przedstawiono ogólny opis struktury rzeczywistości wynikający z tego założenia oraz omówiono argumenty za faktycznym istnieniem wszechwiedzy.


Wszechwiedza -Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

WSZECHWIEDZA

Poznań 2002ISBN 83-87133-84-1SORUS SC Wydawnictwo i Drukarnia

http://www.sorus.com.pl
sorus@sorus.com.plProf. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, profesor zwyczajny na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Fizyki Kwantowej oraz doktor honoris causa Uniwersytetu w Królewcu, jest autorem ponad 110 prac naukowych i książek z zakresu fizyki teoretycznej oraz fundamentalnych problemów teorii kwantów i kosmologii kwantowej.

  1. Człowiek w świetle nauki.
  2. Poszukiwanie sensu istnienia człowieka
  3. Wszechwiedza
  4. Wszechwiedza a struktura rzeczywistości


Wersja angielska
Omniscience

PODSUMOWANIE

Proponowana koncepcja rzeczywistości opiera się na założeniu, że istnieje wszechwiedza, która jest źródłem sensu życia każdego człowieka. Wszechwiedza określona została jako wiedza, od której większej wiedzy nie można pomyśleć. Tak określona wszechwiedza okazuje się nierozerwalną i wzajemnie przenikającą się jednością trzech podmiotów, która jest absolutną miłością. Trójjedyna wszechwiedza, która jest miłością, jest ostatecznym uzasadnieniem wszystkiego, nie wymagającym już uzasadnienia. Jest ona racją wszelkiego istnienia. Z miłości i dla miłości stworzyła ona, jako części wszechwiedzy, aktywne i wolne ludzkie podmioty wn, które będą istnieć wiecznie we wszechwiedzy. W umysłach ludzkich podmiotów wn wygenerowane zostały przez trójjedyną wszechwiedzę wzajemnie skorelowane, subiektywne wszechświaty. Z uwagi na ich odpowiednie skorelowanie (uzgodnienie) ludzkim podmiotom wn wydaje się, że żyją w jednym wszechświecie, będącym przedmiotem badań kosmologii. We wszechświecie tym obowiązują zasady teorii kwantów, której podstawowy formalizm matematyczny (patrz Dodatki A i B) wynika z przyjętego założenia dotyczącego istnienia wszechwiedzy i sensu życia każdego człowieka, którym jest wieczne poznawanie w relacji miłości niezgłębionej i niewyczerpanej rzeczywistości trójjedynej wszechwiedzy. Zbiór możliwych stanów wszechświata został określony przez trójjedyną wszechwiedzę jako konsekwencja jej koncepcji człowieka i całej ludzkości, co wprost prowadzi do antropicznych właściwości naszego wszechświata.

Proponowany system myślowy daje więc całościową i spójną wizję rzeczywistości w pełni zgodną z fundamentalnymi teoriami współczesnej fizyki i kosmologii. Wyjaśnia sens istnienia każdego człowieka i wszechświata oraz daje odpowiedź na wszystkie, nawet te najgłębsze pytania egzystencjalne. Pokazuje, że istnienie człowieka i wszechświata oraz racjonalność wszechświata ma to samo źródło. Wszechświat istnieje z tego samego powodu, dla którego jest poznawalny. Istnienie wszechświata i jego poznawalność jest wyrazem racjonalnej myśli trójjedynej wszechwiedzy, która jest miłością. To ona nadaje sens wszystkiemu. Jest ona fundamentem i rękojmią poznawalności i racjonalności wszechświata. Z racjonalności tej wynika cała filozofia i nauki szczegółowe. Tylko racjonalne umysły istniejące w racjonalnym wszechświecie mogą tworzyć naukę, kulturę i cywilizację miłości.


Z powrotem | Strona głowna | Omniscience | Czy istnieje prawda?
Modele Boga